MAY 26
3:30 PM
Girls Varsity Track
Track: Girls Varsity vs. Redwood Valley (Away)
Redwood Valley High School Map
MAY 28
11:00 AM
Varsity Softball
Softball: Girls Varsity vs. TBD, TBD (Away)
TBD Map
MAY 28
11:00 AM
Varsity Baseball
Baseball: Varsity vs. Multiple Schools (Away)
TBD Map
MAY 31
3:00 PM
Varsity Softball
Softball: Girls Varsity vs. TBD, TBD (Away)
TBD Map
MAY 31
5:00 PM
Varsity Baseball
Baseball: Varsity vs. Multiple Schools (Away)
TBD Map
JUN 01
9:00 AM
Girls Varsity Golf
Golf: Girls Varsity vs. TBD (Away)
Oakdale Golf Club Map
JUN 01
9:00 AM
Boys Varsity Golf
Golf: Boys Varsity vs. TBD (Away)
Oakdale Golf Club Map
JUN 02
12:00 AM
Girls Varsity Track
Track: Girls Varsity vs. Redwood Valley (Away)
Redwood Valley Field House Map
JUN 02
2:00 PM
Girls Varsity Track
Track: Girls Varsity vs. Pipestone Area (Away)
Pipestone Area High School Map
JUN 02
5:00 PM
Varsity Baseball
Baseball: Varsity vs. Multiple Schools (Away)
TBD Map
JUN 02
5:00 PM
Varsity Softball
Softball: Girls Varsity vs. TBD, TBD (Away)
TBD Map
JUN 04
12:00 AM
Boys Varsity Track
Track: Boys Varsity vs. Mankato West (Away)
Mankato Map
JUN 04
12:00 PM
Varsity Baseball
Baseball: Varsity vs. Multiple Schools (Away)
TBD Map
JUN 07
5:00 PM
Varsity Baseball
Baseball: Varsity vs. Multiple Schools (Away)
TBD Map
JUN 09
5:00 PM
Varsity Baseball
Baseball: Varsity vs. Multiple Schools (Away)
TBD Map